Tính đạo hàm của hàm số: y=x/x²+4
đã đăng 18 ngày trước bởi
Avatar: Koi Koi0
trả lời thêm bình luận...
Khái số hữu tỉ là gì?
đã đăng 11 tuần trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...
Đạo hàm của 2f(|x-1|)- 2x² +2x +2020
đã đăng 12 tuần trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...
Chọn FPT với hb 70% hay BK TPHCM
đã đăng 3 tháng trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...
Giải phương trình chứa ẩn ở mẫu
đã đăng 3 tháng trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...
Tìm cực trị từj do của các hàm hai biến
đã đăng 4 tháng trước bởi
trả lời thêm bình luận...
Hàm số là gì?
toán học đại số
đã đăng 4.6 năm trước bởi
Avatar: Tâm Hiền Tâm Hiền10
trả lời thêm bình luận...
Đạo hàm của $y = \sin^x (\cos x)$ là gì?
toán học đạo hàm giải tích hàm sin hàm cos
đã đăng 3.5 năm trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...
Đạo hàm của $\arctan e^x$ là gì?
toán học đạo hàm công thức đạo hàm hàm arctan
đã đăng 3.9 năm trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...
Sử dụng "It is best" hay "It is the best" trong tiếng Anh?
đã đăng 10 tháng trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...
Sự khác nhau giữa kiểu dữ liệu float và double trong C/C++ là gì?
Mình thử chia một phép tính sử dụng hai kiểu dữ liệu `float` và `double` như sau: float a = 8.0 / 3.0; double b = 8.0 / 3.0; cout << a << endl; // = 2.66667 cout << b << endl; // = 2.66667 Kết quả trả về là như nhau, vậy có sự khác nhau gì giữa `float` hoặc ...
c/c++ lập trình kiểu dữ liệu
đã đăng 4.0 năm trước bởi
trả lời thêm bình luận...
Ý tưởng dựng video với chủ đề "trái ý kiến trong bài tập chung"?
tâm lý học
đã đăng 4.3 năm trước bởi
Poem40
Tiền Giang
trả lời thêm bình luận...