0
Tìm đạo hàm và đạo hàm bậc 2
0
Cộng đồng đã đăng:

F(x) = (x²-x+m-1)/(x-1)

thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)