0
bài tập về Thread
3
Cộng đồng đã đăng:

Viết chương trình tạo 2 luồng Thr1 và Thr2, mỗi luồng gồm 1 vòng lặp, sao cho:

  • Trong hàm main() khai báo 2 biến mảng a và b của các số nguyên (mảng không quá 10 phần tử)

  • Thr1 có vùng nhớ riêng là vùng nhớ cho a.

  • Thr2 có vùng nhớ riêng là vùng nhớ cho b.

Khi Thr1 hoạt động thì người dùng nhập số phần tử của mảng a, và Thr2 sinh ra số n ngẫu nhiên và tiếp tục n phần tử của mảng b. Khi nhập số phần tử không vượt quá 0 thì Thread tương ứng dừng.

thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)