0
Môn tin lớp 10
0
Flynkzz0 đã đăng:

Xây dựng hàm thông báo số n là số chẵn hay lẻ

def so(n): if n%2==0: return TRUE return FALSE

Cộng đồng 09.05.2024

Dùng dấu chia dư cho 2, nếu số dư bằng 0 nghĩa là chia hết.

Vd: 2 % 2 = 0, nhưng 3 % 2 = 1.

Cộng đồng 16.06.2024
thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)