0
Viết chương trình nhập vào một mảng số tự nhiên. Hãy xuất ra màn hình: -Dòng 1: gồm các số lẻ, tổng cộng có bao nhiêu số lẻ. -Dòng 2: gồm các số chẵn, tổng cộng có bao nhiêu số chẵn. -Dòng 3: gồm các
2
dangkhoa233620 đã đăng:

thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)