0
Khi nào nên sử dụng WOULD thay vì WILL?
0
Cộng đồng đã đăng:

Sử dụng WOULD khi nói về sự không chắc chắn.

Vd: I would go to the college (Tôi có thể sẽ muốn thi vào Đại học)

Sử dụng WILL khi nói về một sự chắc chắn.

Vd: I will go to the college (Tôi sẽ thi vào Đại học)

Cộng đồng 18.04.2024
thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)