0
Tính đạo hàm
0
Cộng đồng đã đăng:

y=Sin3x+Cosx

thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)