0
Tìm đạo hàm
0
Kimhau0 đã đăng:

(x^2+3x)^2x

thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)