0
giải tham số m
0
phuc0 đã đăng:

Câu 1. Cho hàm số y = log0,5 (x^2 -2x - m^2 +4) có đồ thị (C). Các mệnh đề sau đúng hay sai? a) Với m = 0 hàm số nghịch biến trên R. b) Với m =1 đồ thị hàm số (C) cắt trục tung tại điểm có tung độ dương. c) Với m = 2, đồ thị hàm số (C) cắt đường thẳng y = -1 tại hai điểm phân biệt. d) Có đúng 2 giá trị nguyên của tham số m trên đoạn để hàm số có tập xác định là R

thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)