Hiển thị bài viết với chủ đề: python-2.7Trở về trang chủ
Inf và NaN trong Python là gì?
Mình thử `Inf` và `Nan` trong Python với các câu lệnh như sau, num = float("Inf") print num # = inf a_num = float("Nan") print a_num # = nan print num > a_num # = False print a_num > num # = False print num > 1000 # = True print a_num > 100...
python-2.7 lập trình python
đã đăng 20 tháng trước bởi
Avatar: Hán Giang Hán Giang20
trả lời thêm bình luận...
Python - Làm thế nào để tìm chuỗi con trong danh sách các chuỗi?
Mình đang xây dựng một hàm tìm kiếm sử dụng ngôn ngữ Python. Giả sử dữ liệu mình có một `list` các chuỗi bao gồm các từ như sau: a = ['abc-2000', 'bdf-1996', 'abc-2001', 'abc-1998', 'bdf-2017', 'lop-2017'] Bây giờ mình muốn tìm tất cả các từ có ký tự con là `abc` thì làm sao ạ? Kết quả mình ...
python-2.7 lập trình chuỗi (lập trình) python
đã đăng 20 tháng trước bởi
Avatar: Hán Giang Hán Giang20
trả lời thêm bình luận...