Hiển thị bài viết với chủ đề: pythonTrở về trang chủ
Có những cách nào để xuất giá trị của biến ra màn hình trong Python?
Cách thường hay dùng nhất mà mình biết a = 2 print a Giả sử có nhiều hơn một biến `a` hoặc mình muốn in theo định dạng mình thích thì làm sao ạ? thanks...
trả lời thêm bình luận...
Làm sao để đọc từng dòng từ tập tin trong Python?
Ví dụ mình có tập tin **abc.txt** có nội dung như sau, Python C/C++ Java Pascal Cho mình hỏi làm sao để đọc từng dòng một trong tập tin trên sử dụng ngôn ngữ lập trình Python?...
lập trình công nghệ phần mềm python
đã đăng 4.4 năm trước bởi
trả lời thêm bình luận...
Inf và NaN trong Python là gì?
Mình thử `Inf` và `Nan` trong Python với các câu lệnh như sau, num = float("Inf") print num # = inf a_num = float("Nan") print a_num # = nan print num > a_num # = False print a_num > num # = False print num > 1000 # = True print a_num > 100...
lập trình python python-2.7
đã đăng 4.2 năm trước bởi
Avatar: Hán Giang Hán Giang20
trả lời thêm bình luận...
Python - Làm thế nào để tìm chuỗi con trong danh sách các chuỗi?
Mình đang xây dựng một hàm tìm kiếm sử dụng ngôn ngữ Python. Giả sử dữ liệu mình có một `list` các chuỗi bao gồm các từ như sau: a = ['abc-2000', 'bdf-1996', 'abc-2001', 'abc-1998', 'bdf-2017', 'lop-2017'] Bây giờ mình muốn tìm tất cả các từ có ký tự con là `abc` thì làm sao ạ? Kết quả mình ...
lập trình python python-2.7 chuỗi (lập trình)
đã đăng 4.2 năm trước bởi
Avatar: Hán Giang Hán Giang20
trả lời thêm bình luận...
Ví dụ sử dụng chỉ số index của mảng trong Python để lấy ra nhiều phần tử?
Mình gặp rắc rối trong việc hiểu cách sử dụng các chỉ số index của mảng trong Python để lấy ra nhiều phần tử của mảng theo ý muốn, có bạn nào thành thạo Python không giúp mình ví dụ và giải thích cách sử dụng chúng với... arr = [1, 2, 3, 4, 5] arr[0] = 1 Làm thế nào để lấy phần tử `[1, 2]`...
học lập trình python mảng (ngôn ngữ lập trình)
đã đăng 4.0 năm trước bởi
Avatar: Therma Therma20
trả lời thêm bình luận...
Loại bỏ các phần tử trùng lắp trong mảng Python?
Cho mảng ký tự: str = ['a', 'b', 'a', 'c', 'b', 'd', 'a', 'b'] Kết quả mong muốn: str = ['a', 'b', 'c', 'd'] Làm sao ạ?...
trả lời thêm bình luận...
Python - Kiểm tra nếu key có tồn tại trong dict hay không?
Giả sử mình có một dict Python như bên dưới: dict = {'a': 1, 'b': 2, 'c': 3} Mình muốn kiểm tra xem một khóa nào đó có tồn tại trong dict hay chưa? Nếu có, mình sẽ lấy giá trị của khóa ra, còn nếu chưa, thông báo khóa không tồn tại, cảm ơn mọi sự giúp đỡ ạ?...
lập trình python dict (python)
đã đăng 3.8 năm trước bởi
Avatar: Member4472 Member447210
trả lời thêm bình luận...
Trả về danh sách các phần tử có chỉ số mảng là số chẵn/lẻ trong Python?
Mình có một mảng các phần tử như bên dưới: ARR = ['A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F'] Cho mình hỏi làm thế nào để chỉ trả các giá trị trong mảng mà có chỉ số mảng là số chẵn: ['A', 'C', 'E'] Hoặc chỉ số mảng là số lẻ: ['B', 'D', 'F'] Help me......
lập trình python khoa học máy tính mảng (python)
đã đăng 3.7 năm trước bởi
Avatar: Member4472 Member447210
trả lời thêm bình luận...
Mục đích của yield trong Python là gì?
lập trình python
đã đăng 3.6 năm trước bởi
Avatar: YT YT0
trả lời thêm bình luận...
Làm sao để duyệt các dòng trong file *.txt và trả về kết quả nếu câu nhập vào trùng với câu trong file *.txt? [Python]
Ví dụ em có tập tin Text.txt trong đường dẫn C:\Python có nội dung như sau: I came here to study. Tôi đến đây học I wanted to live abroad. Tôi muốn sống ở nước ngoài. I like listening to music. Tôi thích nghe nhạc. Em muốn nhập từ bàn phím vào 1 câu tiếng anh sau ...
lập trình python
đã đăng 3.0 năm trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...
Python là gì?
lập trình python
đã đăng 3.0 năm trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...
Làm thế nào để chuyển đổi ascii thành unicode trong Python?
lập trình python
đã đăng 3.2 năm trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...