Hiển thị bài viết với chủ đề: pythonTrở về trang chủ
Inf và NaN trong Python là gì?
Mình thử `Inf` và `Nan` trong Python với các câu lệnh như sau, num = float("Inf") print num # = inf a_num = float("Nan") print a_num # = nan print num > a_num # = False print a_num > num # = False print num > 1000 # = True print a_num > 100...
python-2.7 lập trình python
đã đăng 20 tháng trước bởi
Avatar: Hán Giang Hán Giang20
trả lời thêm bình luận...
Python - Làm thế nào để tìm chuỗi con trong danh sách các chuỗi?
Mình đang xây dựng một hàm tìm kiếm sử dụng ngôn ngữ Python. Giả sử dữ liệu mình có một `list` các chuỗi bao gồm các từ như sau: a = ['abc-2000', 'bdf-1996', 'abc-2001', 'abc-1998', 'bdf-2017', 'lop-2017'] Bây giờ mình muốn tìm tất cả các từ có ký tự con là `abc` thì làm sao ạ? Kết quả mình ...
python-2.7 lập trình chuỗi (lập trình) python
đã đăng 20 tháng trước bởi
Avatar: Hán Giang Hán Giang20
trả lời thêm bình luận...
Python - Kiểm tra nếu key có tồn tại trong dict hay không?
Giả sử mình có một dict Python như bên dưới: dict = {'a': 1, 'b': 2, 'c': 3} Mình muốn kiểm tra xem một khóa nào đó có tồn tại trong dict hay chưa? Nếu có, mình sẽ lấy giá trị của khóa ra, còn nếu chưa, thông báo khóa không tồn tại, cảm ơn mọi sự giúp đỡ ạ?...
lập trình dict (python) python
đã đăng 15 tháng trước bởi
Avatar: Member4472 Member447210
trả lời thêm bình luận...
Trả về danh sách các phần tử có chỉ số mảng là số chẵn/lẻ trong Python?
Mình có một mảng các phần tử như bên dưới: ARR = ['A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F'] Cho mình hỏi làm thế nào để chỉ trả các giá trị trong mảng mà có chỉ số mảng là số chẵn: ['A', 'C', 'E'] Hoặc chỉ số mảng là số lẻ: ['B', 'D', 'F'] Help me......
python lập trình khoa học máy tính mảng (python)
đã đăng 15 tháng trước bởi
Avatar: Member4472 Member447210
trả lời thêm bình luận...
Mục đích của yield trong Python là gì?
lập trình python
đã đăng 12 tháng trước bởi
Avatar: YT YT0
trả lời thêm bình luận...
Python là gì?
python lập trình
đã đăng 5 tháng trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...
Làm thế nào để chuyển đổi ascii thành unicode trong Python?
python lập trình
đã đăng 8 tháng trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...