3
Làm sao để xuất ra màn hình miền giá trị của các kiểu dữ liệu trong C/C++?
0
hung0 đã đăng:

Có cách nào để xuất ra giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất mà biến có thể lưu trữ trong ngôn ngữ lập trình C/C++ không ạ?

thêm bình luận...
0
Bảo70 đã đăng:

C/C++ có hỗ trợ thư viện limits.h với các macros được định nghĩa sẵn bạn có thể sử dụng để xem miền giá trị của một biến.

CHAR_BIT  = số lượng bits của một ký tự có kiểu dữ liệu char
SCHAR_MIN = giá trị nhỏ nhất của kiểu dữ liệu char có dấu
SCHAR_MAX = giá trị lớn nhất của kiểu dữ liệu char có dấu
UCHAR_MAX = giá trị lớn nhất của kiểu dữ liệu char không dấu
CHAR_MIN  = giá trị nhỏ nhất của kiểu dữ liệu char
CHAR_MAX  = giá trị lớn nhất của kiểu dữ liệu char
SHRT_MIN  = giá trị nhỏ nhất của kiểu dữ liệu short
SHRT_MAX  = giá trị lớn nhất của kiểu dữ liệu short
USHRT_MAX = giá trị lớn nhất của kiểu dữ liệu unsigned short
INT_MIN  = giá trị nhỏ nhất của kiểu dữ liệu int
INT_MAX  = giá trị lớn nhất của kiểu dữ liệu int
UINT_MAX  = giá trị lớn nhất của kiểu dữ liệu unsigned int
LONG_MIN  = giá trị nhỏ nhất của kiểu dữ liệu long
LONG_MAX  = giá trị lớn nhất của kiểu dữ liệu long
ULONG_MAX = giá trị lớn nhất của kiểu dữ liệu unsigned long
LLONG_MIN = giá trị nhỏ nhất của kiểu dữ liệu long long
LLONG_MAX = giá trị lớn nhất của kiểu dữ liệu long long
ULLONG_MAX = giá trị lớn nhất của kiểu dữ liệu unsigned long long

Đối với kiểu dữ liệu số thực thì thư viện float.h định nghĩa một số giới hạn như sau.

FLT_MIN = Giá trị âm nhỏ nhất của kiểu dữ liệu float
FLT_MAX = Giá trị lớn nhất của kiểu dữ liệu float
DBL_MIN = Giá trị âm nhỏ nhất của kiểu dữ liệu double
DBL_MAX = Giá trị lớn nhất của kiểu dữ liệu double
LDBL_MIN = Giá trị âm nhỏ nhất của kiểu dữ liệu long double
LDBL_MAX = Giá trị lớn nhất của kiểu dữ liệu long double

Ví dụ đoạn chương trình xuất ra giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của kiểu dữ liệu int:

#include <iostream>
#include <limits.h> // Khai báo thư viện
using namespace std;


int main(){
  cout <<"Gia tri lon nhat la: " << INT_MAX << endl; // Giá trị lớn nhất của kiểu dữ liệu int = -2147483648
  cout <<"Gia tri nho nhat la:" << INT_MIN << endl; // Giá trị nhỏ nhất của kiểu dữ liệu int = 2147483647
  return 0;
}
đã bổ sung 6.1 năm trước bởi
Avatar: Bảo Bảo70

Còn giá trị nhỏ nhất, lớn nhất của kiểu unsigned char thì sao ad?

Cộng đồng 17.10.2021
thêm bình luận...
0
Cộng đồng đã đăng:

Viết chương trình bằng C ++ cho phép người dùng nhập vào tên kiểu số nguyên (chỉ xét 4 kiểu int, long, long long) sau đó trả về cận trên và cận dưới của kiểu số nguyên đó. Cận trên và cận dưới cách nhau ký tự khoảng trắng

thêm bình luận...
0
Cộng đồng đã đăng:

ko biet

thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)