1
Phân biệt sự khác nhau giữa giá trị mean, median và mode trong toán học?
0
Thiên Lương20 đã đăng:

Mọi người giúp em phân biệt ba giá trị mean, median và mode của một dãy số được không ạ? Có ví dụ càng tốt?

thêm bình luận...
1
10 đã đăng:

Ba khái niệm này rất dễ, bạn có thể hiểu là:

 • Mean: là giá trị trung bình của một dãy số

  Ví dụ: ta có dãy số A = {1, 2, 3, 4, 5, 6}, vậy giá trị trung bình của dãy số $A$

$$mean(A) = \frac{1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6}{6} = 3.5$$

 • Median: là giá trị trung tâm của một dãy số. Một điều lưu ý đó là để tìm giá trị trung tâm của dãy số, dãy số của bạn phải được sắp xếp theo thứ tự từ các số bé đến các số lớn.

  Đối với việc tìm giá trị trung tâm sẽ có hai trường hợp xảy ra như sau:

  • Dãy số đã cho là dãy số lẻ

   Ví dụ: Cho dãy số B = {8, 5, 7, 2, 1} có 5 giá trị. Tìm giá trị trung tâm của dãy số này?

   Sắp xếp lại dãy số ta được B = {1, 2, 5, 7, 8}. Khi đó giá trị trung tâm sẽ là số ở giữa nhất chính là số 5.

  • Dãy số đã cho là dãy số chẵn

   Ví dụ: Cho dãy số B = {8, 5, 7, 2, 1, 9} có 6 giá trị. Tìm giá trị trung tâm của dãy số này?

   Sắp xếp lại dãy số ta được B = {1, 2, 5, 7, 8, 9}. Khi đó giá trị trung tâm sẽ là hai số ở giữa nhất chính là số 5 và số 7.

   Ta có: 5 + 7 = 12 rồi chia cho 2 bằng 6. Kết quả cuối cùng chính là số 6.

 • Mode: là giá trị thường xuyên xuất hiện nhiều nhất trong dãy số

  Ví dụ: Cho dãy số C = {1, 3, 3, 3, 5, 6, 7} thì giá trị xuất hiện nhiều nhất chính là số 3.

thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)