1
Tính tích phân
2
Hl20 đã đăng:

Cos2x ÷ (1+ sin²x)⁵

thêm bình luận...
0
chaomayseng@gmail.com0 đã đăng:

X^2

thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)