1
Làm thế nào để tính khối lượng phân tử?
0
Cộng đồng đã đăng:

Làm thế nào để tính khối lượng phân tử? Cho hỏi công thức tính khối lượng phân tử là gì?

thêm bình luận...
0
Đức10 đã đăng:

Khối lượng phân tử tương đối hoặc trọng lượng phân tử là khối lượng của một phân tử. Nó được tính bằng tổng khối lượng nguyên tử tương đối của từng nguyên tố cấu thành nhân với số lượng nguyên tử của nguyên tố đó trong công thức phân tử. Khối lượng phân tử của các phân tử kích thước nhỏ đến trung bình, được đo bằng phép đo phổ khối, xác định phép đo lượng hóa. Đối với các phân tử lớn như protein, các phương pháp dựa trên độ nhớt và tán xạ ánh sáng có thể được sử dụng để xác định khối lượng phân tử khi không có sẵn dữ liệu tinh thể. Cả hai khối lượng nguyên tử và phân tử thường thu được so với khối lượng của đồng vị 12C (carbon 12), theo định nghĩa bằng 12.

1

Trọng lượng phân tử là khối lượng của một phân tử, hmm, trong vật lý trọng lượng và khối lượng và hai khái niệm hoàn toàn khác nhau cơ mà, hay khi xuống ở mức phân tử chúng hoàn toàn không bị chi phối bởi lực hút trái đất (trọng lượng), bạn có thể giải thích rõ thêm không?

Cộng đồng 02.09.2019
thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)