1
Phân tử là gì?
0
Cộng đồng đã đăng:

thêm bình luận...
0
Cộng đồng đã đăng:

Là tập hợp các nguyên tố cùng hoặc khác loại + cùng loại gọi là phân tử nguyên tố: H2, O2 + khác loại gọi là phân tử hợp chất: H20 (gọi tắt là phân tử H20 hoặc hợp chất H2O

thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)