1
Giữa nguyên tử và nguyên tố có mối quan hệ như thế nào?
0
Cộng đồng đã đăng:

thêm bình luận...
0
Cộng đồng đã đăng:

Chất đứng 1 mình gọi là nguyên tố Vd: H, O... Chất đứng trong hợp chất gọi là nguyên tử Vd: H2O (2 nguyên tử H, 1 nguyên tử H trong hợp chất Nước Chất đứng 1 mình tồn tại ở dạng kép gọi là phân tử Vd: O2, H2...

thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)