0
Vi tich phan A1
0
Cộng đồng đã đăng:

Người ta nhúng một thỏi sắt hình trụ vào một dung dịch axit để thí nghiệm. Giả sử trong quá trình hòa tan, hình dạng thỏi sắt vẫn là hình trụ. Hãy tính tốc độ biến thiên của thể tích thỏi sắt tại thời điểm mà chiều cao của nó là 15cm và đang giảm tốc độ 2mm/phút, còn bán kính đáy là 15cm, giảm với tốc độ 1mm/phút. Nếu tốc độ biến thiên thể tích không đổi và thời gian cần thêm cho thí nghiệm là 0,5 giờ thì thỏi sắt này có đủ dùng cho thí nghiệm không?

thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)