0
Đạo hàm của 2f(|x-1|)- 2x² +2x +2020
0
Cộng đồng đã đăng:

Đạo hàm của 2f(|x-1|)- 2x² +2x +2020

thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)