1
Tính đạo hàm
0
Cộng đồng đã đăng:

y=x.lnx-x (0<x) <="" p="">

thêm bình luận...
0
03933060460 đã đăng:

y=x³arcsinx

thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)