1
Nói về một bộ lạc trên thế giới bằng tiếng Anh?
0
Member31450 đã đăng:

Cách đơn giản nhất là tìm tên một số bộ lạc bạn đã biết bằng tiếng Anh và vào thẳng trang Wikipedia tiếng Anh để lấy luôn thông tin cần thiết cho bài thuyết trình của bạn, bạn vừa có đủ thông tin cần thiết mà từ vựng tiếng Anh lại có sẵn trên trang Wikipedia đó rồi.

Thông thường trang Wikipedia sẽ có phần trích dẫn tài liệu từ các nghiên cứu khoa học ở bên dưới, muốn có thêm thông tin chuyên sâu hơn về bộ lạc đó, bạn xem thêm ở các nghiên cứu đó là được.

Một số link có thể giúp ích cho bạn:

TruongMJ 04.10.2018
thêm bình luận...
0
Cộng đồng đã đăng:

One of the tribes in the world that I find interesting is the Himba tribe in Namibia. This tribe is known for their unique culture and traditions, particularly their way of dressing and adorning themselves. The Himba women are known for their distinctive red ochre body paint and braided hairstyles, while the men wear simple clothing made from animal hides.

The Himba tribe also practices a semi-nomadic lifestyle, moving from one location to another in search of grazing land for their livestock. They rely heavily on their animals for food and livelihood, and have a deep respect for nature and the environment.

One of the most fascinating aspects of the Himba tribe is their social structure. They practice polygamy, with men having multiple wives who live together in a communal homestead. The women are responsible for most of the household chores and child-rearing, while the men take care of the livestock and provide for the family.

Overall, the Himba tribe is a testament to the diversity of cultures and ways of life that exist in our world. Their traditions and beliefs are a reminder of the importance of preserving our cultural heritage and respecting the unique perspectives and experiences of others.

thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)