Thành viên: hiencute0301

Trạng thái:
Thành viên mới
Địa chỉ:
Giới thiệu bản thân

Bài viết của hiencute0301

←trang trước] [trang sau→
tính tích phân
253. I = Z Z D (cos2 x + sin2 y)dxdy, trong đó D = {(x, y) : 0 ≤ x ≤ π 4 , 0 ≤ y ≤ π 4 } (ĐS. π 2 16 ) 254. I = Z Z D dxdy (x + y) 3 , trong đó D = {(x, y) : x ≥ 1, y ≥ 1, x + y ≤ 3} (ĐS. 1 36 ) 255. I = Z Z D ydxdy x 2 + 1 , trong đó D = {(x, y) : x ≥ 0, y ≥ 0, x2 + y 2 ≤ 1} (ĐS. π 4 − 1 2 ) 256. I
tính tích phân
I = Z Z D (cos2 x + sin2 y)dxdy, trong đó D = {(x, y) : 0 ≤ x ≤ π 4 , 0 ≤ y ≤ π 4 }