0
tính tích phân
0
hiencute03010 đã đăng:
  1. I = Z Z D (cos2 x + sin2 y)dxdy, trong đó D = {(x, y) : 0 ≤ x ≤ π 4 , 0 ≤ y ≤ π 4 } (ĐS. π 2 16 )
  2. I = Z Z D dxdy (x + y) 3 , trong đó D = {(x, y) : x ≥ 1, y ≥ 1, x + y ≤ 3} (ĐS. 1 36 )
  3. I = Z Z D ydxdy x 2 + 1 , trong đó D = {(x, y) : x ≥ 0, y ≥ 0, x2 + y 2 ≤ 1} (ĐS. π 4 − 1 2 )
  4. I = Z Z D x 2 (y − x)dxdy, trong đó D = {(x, y) : y ≥ x 2 , x ≥ y 2} (ĐS. − 1 504 )
  5. I = Z Z D |x + y|dxdy, trong đó D = {(x, y) : |x| ≤ 1, |y| ≤ 1} (ĐS. 8 3 )
  6. I = Z Z D (x − y)dxdy, trong đó D = {(x, y) : y ≤ 2 − x 2 , y ≥ 2x − 1} (ĐS. 64 15 )
thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)