2
Mục đích của #include <iostream> dùng để làm gì?
1
Cộng đồng đã đăng:

thêm bình luận...
4
Member462840 đã đăng:

iostream là viết tắt của từ Input/Output Stream là một thư viện chuẩn của C++ cho phép bạn nhận Input từ màn hình Console và xuất Output ngược lại ra màn hình Console qua các câu lệnh nhập xuất như cin, cout, ..v.v.

#include có thể hiểu là một preprocessor giúp cài đặt/thêm mã nguồn của thư viện iostream vào bên trong file mã nguồn của bạn, từ đó bạn mới có thể sử dụng được các hàm cincout của thư viện iostream.

Bạn thường hay thấy câu lệnh #include <iostream> trong các chương trình C++ thì đơn giản là vì chương trình đó cần thao tác với màn hình Console, cho nên cần sự hỗ trợ của thư viện này, và đa số khi mới bắt đầu học lập trình C++, chắc chắn sẽ lập trình trên màn hình Console là điều đầu tiên.

Ví dụ đoạn mã nguồn dưới đây sẽ bị lỗi bởi vì bạn chưa thêm vào thư viện iostream, compiler sẽ không biết hai hàm cincout là gì.

using namespace std;
int main() {
  int n;
  cout << "Nhap vao 1 so = ";
  cin >> n;

  cout << "So ban da nhap la " << n << endl;
}

Mã nguồn đúng sẽ là,

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
  int n;
  cout << "Nhap vao 1 so = ";
  cin >> n;

  cout << "So ban da nhap la " << n << endl;
}

cho em hỏi tại sao phải chèn thêm using namespace std; có phải không gian std là 1 không gian nhỏ trong thư viện iostream ạ ?

Cộng đồng 01.08.2021

Bạn có thể tham khảo nè: Using namespace std là gì?

Đại khái thì std là viết tắt của từ Standard Library - là thư viện chuẩn của C++ chứa tất cả những thứ cần thiết để hỗ trợ bạn lập trình trong đó có cả iostream giúp bạn thao tác với màn hình console.

Như vậy có thể nói là iostream là một thư viện nhỏ thuộc thư viện chuẩn std, chèn thêm std với mục đích cho code ngắn gọn.

Nếu không sử dụng câu lệnh using namespace std, thì ở đoạn code bên dưới bạn phải gọi trực tiếp như thế này: std::cin hoặc std::cout.

Cộng đồng 01.08.2021
thêm bình luận...
0
Cộng đồng đã đăng:

#include <iostream> là câu lệnh mặc định bắt đầu chương trình C++ dùng để tải thư viện chuẩn vào chương trình.

Bạn có thể tham khảo thêm về câu lệnh này cũng như ý nghĩa của các thành phần khác trong hàm main tại bài: Hàm main trong C++

thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)