Hiển thị bài viết với chủ đề: c++Trở về trang chủ
Làm thế nào để nhập chuỗi có khoảng trắng trong C++?
#include #include using namespace std; int main() { string str; cout << "Nhap vao 1 chuoi: "; cin >> str; cout << "Chuoi da nhap: " << str << "\n"; return 0; } Ví dụ mình nhập chuỗi "Cuoc song ma", thì `cin` chỉ ...
trả lời thêm bình luận...
Mục đích của #include <iostream> dùng để làm gì?
lập trình iostream (c++) c++
đã đăng 12 tháng trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...
Cin và cout trong C++ là lệnh gì?
c++ lập trình
đã đăng 6 tháng trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...