Hiển thị bài viết với chủ đề: c++Trở về trang chủ
Làm thế nào để chuyển số nguyên thành ký tự trong C++?
Nhập vào số nguyên dương từ 1 đến 255, sau đó xuất ra ký tự tương ứng trong bảng mã ASCII sử dụng ngôn ngữ C++? Em cám ơn ạ....
lập trình kiểu dữ liệu c++ số nguyên (c++)
đã đăng 5.8 năm trước bởi
Avatar: Member4281 Member428110
trả lời thêm bình luận...
Làm thế nào để nhập chuỗi có khoảng trắng trong C++?
#include #include using namespace std; int main() { string str; cout << "Nhap vao 1 chuoi: "; cin >> str; cout << "Chuoi da nhap: " << str << "\n"; return 0; } Ví dụ mình nhập chuỗi "Cuoc song ma", thì `cin` chỉ ...
trả lời thêm bình luận...
Mục đích của #include <iostream> dùng để làm gì?
lập trình c++ iostream (c++)
đã đăng 5.3 năm trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...
Cin và cout trong C++ là lệnh gì?
lập trình c++
đã đăng 4.8 năm trước bởi
Cộng đồng
trả lời thêm bình luận...