1
Có phải đồ thị của mọi hàm số trong dấu giá trị tuyệt đối là đồ thị đối xứng?
0
Thái Sang10 đã đăng:

Ví dụ một số hàm số sau:

  • $y = |x|$
  • $y = \left| \frac{1 + x}{x^2 - 1} \right|$
  • $y = | \sin x|$
  • ....

Có phải với mọi hàm số nằm trong dấu giá trị tuyệt đối thì đồ thị hàm số có tính chất đối xứng không?

thêm bình luận...
1
trungkfc02570 đã đăng:

Theo tính chất của giá trị tuyệt đối, mặc dù giá trị tuyệt đối luôn cho ra kết quả hàm số ở miền giá trị dương nhưng đồ thị hàm số của nó thì không phải đồ thị nào cũng đối xứng.

Một số hàm số bạn ví dụ đều có dạng là đồ thị đối xứng,

Hàm số đối xứng

Nhưng, cũng còn rất nhiều trường hợp hàm số có dấu giá trị tuyệt đối mà đồ thị của nó không đối xứng như,

  • $y = |\ln x|$
  • $y = |e^x|$
  • $y = \left| \frac{\sqrt{x} + 1}{x + \frac{1}{x}} \right|$
  • ..............

Hàm số không đối xứng

Ngoài ra còn trường hợp hàm số có dạng đối xứng nếu không có dấu giá trị tuyệt đối và không đối xứng nếu có dấu giá trị tuyệt đối như,

  • $y = |x^3 - 1|$
thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)