Thành viên: Thái Sang

Trạng thái:
Thành viên mới
Địa chỉ:
Giới thiệu bản thân

Bài viết của Thái Sang

←trang trước] [trang sau→
Có phải đồ thị của mọi hàm số trong dấu giá trị tuyệt đối là đồ thị đối xứng?
Ví dụ một số hàm số sau: - $y = |x|$ - $y = \left| \frac{1 + x}{x^2 - 1} \right|$ - $y = | \sin x|$ - .... Có phải với mọi hàm số nằm trong dấu giá trị tuyệt đối thì đồ thị hàm số có tính chất đối xứng không?
Sự khác nhau chính xác giữa hàm số và phương trình là gì?
Kĩ năng Logical Thinking là gì?
Trong học thuật và trong công việc, kĩ năng logical thinking là gì?