Thành viên: thuthak

Trạng thái:
Thành viên mới
Địa chỉ:
Giới thiệu bản thân

Bài viết của thuthak

←trang trước] [trang sau→
khẳng định nào sau đây đúng
Ghi câu của bạn vào đây**Tìm cực trị của hàm 𝑧=𝑥2𝑦 với điều kiện 𝑥2+2𝑦2=6 . Khẳng định nào sau đây đúng ? Select one: A. 𝑧 đạt cực đại tại (2;1) và cực tiểu tại (−2;1) B. 𝑧 đạt cực tiểu tại (−2;−1) và (2;−1) C. 𝑧 đạt cực đại tại (−2;1) và cực tiểu tại (2;1) D. 𝑧 đạt cực đại tại