0
khẳng định nào sau đây đúng
0
thuthak0 đã đăng:

Ghi câu của bạn vào đây**Tìm cực trị của hàm 𝑧=𝑥2𝑦 với điều kiện 𝑥2+2𝑦2=6 . Khẳng định nào sau đây đúng ?

Select one:

A. 𝑧 đạt cực đại tại (2;1) và cực tiểu tại (−2;1)

B. 𝑧 đạt cực tiểu tại (−2;−1) và (2;−1)

C. 𝑧 đạt cực đại tại (−2;1) và cực tiểu tại (2;1)

D. 𝑧 đạt cực đại tại

thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)