1
Tính đạo hàm cấp n
0
Cộng đồng đã đăng:

y = 5/(x + 1)

thêm bình luận...
0
enhvsys0 đã đăng:

z = e arctan y/ x

thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)