Thành viên: Member4478

Trạng thái:
Thành viên mới
Địa chỉ:
Giới thiệu bản thân

Bài viết của Member4478

←trang trước] [trang sau→
C: Xóa nội dung cũ của file trước khi ghi xuống nội dung mới trong C?
Bạn có thể sử dụng cả hai, đầu tiên sử dụng chế độ `w` để xóa nội dung cũ trong file (nếu có) và sau đó sử dụng chế độ `a` để thêm nội dung mới vào file ở các câu lệnh tiếp theo. Có thể tạo một hàm có chức năng xóa nội dung (cũ) file như sau, void clearFileContent(const char *filePath) {
Thuật toán tìm kiếm nhị phân hoạt động như thế nào?
Mọi người ai có thể giải thích giúp mình đoạn mã nguồn tìm kiếm nhị phân bên dưới hoạt động như thế nào không ạ? int BinarySearch(int a[], int n, int x) { int left = 0, right = n - 1, mid; do { mid = (left + right) / 2; if (x == a[mid]) return mid; el