Thành viên: Ðức Duy

Trạng thái:
Thành viên mới
Địa chỉ:
Giới thiệu bản thân

Bài viết của Ðức Duy

←trang trước] [trang sau→
C: Python - Kiểm tra nếu key có tồn tại trong dict hay không?
Bạn cũng có thể sử dụng cấu trúc `try` và `except` trong Python: dict = {'a': 1, 'b': 2, 'c': 3} try: print(dict['a']) except: print('Key is not exist')
C: Làm thế nào để nhập chuỗi có khoảng trắng trong C++?
Mặc định không bao giờ là đủ, đối tượng `cin` trong C++ hỗ trợ thêm phương thức `getline` giúp đọc câu với khoảng trắng, bạn chỉ cần gọi phương thức `getline` từ chính `cin`: char str[100]; cout << "Nhap vao 1 chuoi: "; cin.getline(str, sizeof(str)); cout << "Chuoi
C: Có những cách nào để xuất giá trị của biến ra màn hình trong Python?
Let's see!!! Cú pháp Python rất linh hoạt cho nên có rất nhiều cách bạn nhé, cùng điểm qua một số cách thường dùng như sau: Trước tiên, khởi tạo `a = 2` và `b = 3`, 1. Đơn giản và dễ hiểu nhất như cách bạn đưa ra: Python-2: `print a` Python-3: `print(a)` 2. Xuất hai biến `a` và `b` ra màn h