Moderator: Tèo Em

Trạng thái:
Thành viên chính thức
Địa chỉ:
Nha Trang
Giới thiệu bản thân

Bài viết của Tèo Em

←trang trước] [trang sau→
C: Viết chương trình nhập vào giá trị của hóa đơn và in ra số tiền cần thanh toán?
Sử dụng điều kiện if...else hoặc bạn có thử sử dụng switch...case để xử lý từng trường hợp. #include void main() { int n; printf("Nhap vao gia tri cua hoa don = "); scanf("%d", &n); if (n < 1000) { print("So tien can thanh t
C: Đảo ngược các chữ số của một số trong C/C++?
Sử dụng cấu trúc dữ liệu `string` và đệ quy bạn có thể giải quyết được bài toán này. Đoạn mã nguồn mẫu bạn có thể tham khảo #include #include #include using namespace std; string integerToString(int n) { // Xét nếu một số là số âm thì thêm ký tự dấu trừ