Moderator: Tèo Em

Trạng thái:
Thành viên chính thức
Địa chỉ:
Nha Trang
Giới thiệu bản thân

Bài viết của Tèo Em

←trang trước] [trang sau→
C: Đảo ngược các chữ số của một số trong C/C++?
Sử dụng cấu trúc dữ liệu `string` và đệ quy bạn có thể giải quyết được bài toán này. Đoạn mã nguồn mẫu bạn có thể tham khảo #include #include #include using namespace std; string integerToString(int n) { // Xét nếu một số là số âm thì thêm ký tự dấu trừ