0
tìm cực trị của hàm số
0
Cộng đồng đã đăng:

z = f(x,y)=xe*y (2-x-y)

thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)