1
Làm sao để function tự động tạo ra một biến mới trùng với giá trị cho trước?
0
Cộng đồng đã đăng:

Ai hiểu cái này xin chỉ mình cách làm?

HTML:

javascript code

Javascript:

function getData(elm){
var elm = document.getElementById('elm'); 
//var elm không biết viết làm sao cho đúng
}

getData('a');
getData('b')
getData('c');
console.log(a+" "+b+" "+c);
thêm bình luận...
0
Cộng đồng đã đăng:

Hàm getElementById trả về đối tượng elm mà có thuộc tính id trùng với id trong html.

Ở function của bạn, có 2 điểm cần lưu ý:

  • Thứ nhất là không nên đặt tên biến trùng với tên của tham số truyền vào hàm.
  • Thứ hai là input bạn đưa vào hàm getElementById trong trường hợp này là sai, cho nên hàm của bạn không lấy được cái id trong html.

Về phần html thì không có gì thay đổi, đúng cú pháp.

Về phần JavaScript có thể sửa hàm getData một chút để nó hoạt động được:

function getData(id){
    var elm = document.getElementById(id);
    return elm.innerHTML;
}

var a = getData('a');
var b = getData('b')
var c = getData('c');
console.log(a + " " + b + " " + c);
thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)