1
Bao nhiêu phần trăm dân số nước ta là người Kinh? Con số cụ thể?
0
Cộng đồng đã đăng:

thêm bình luận...
0
Cộng đồng đã đăng:

Dân tộc Kinh chiếm tỷ lệ lớn nhất, gần $86$% dân số, trong khi 53 dân tộc còn lại chỉ chiếm hơn $14$%.

thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)