1
Từ véctơ có thể suy ra độ dài của vectơ không?
0
Cộng đồng đã đăng:

thêm bình luận...
0
Cộng đồng đã đăng:

Có, từ một vector trong không gian n chiều, bạn có thể tính toán được độ dài của vector đó. Độ dài của một vector v trong không gian n chiều (với các thành phần là $v1, v2, ..., vn$) được tính bằng công thức:

$||v|| = sqrt(v1^2 + v2^2 + ... + vn^2)$

Trong đó, sqrt biểu thị căn bậc hai và $^2$ biểu thị lũy thừa bậc hai.

thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)