1
A few là gì? Khi nào thì sử dụng A few?
0
Cộng đồng đã đăng:

thêm bình luận...
0
love luffy0 đã đăng:

a few là một vài, dùng cho danh từ đếm được.

thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)