2
Cú pháp xuất mảng các số nguyên trong C/C++ là gì?
0
Cộng đồng đã đăng:

thêm bình luận...
0
trungkfc02570 đã đăng:

Sử dụng vòng lặp for hoặc while để duyệt từng phần tử trong mảng kết hợp với câu lệnh xuất để xuất phần tử đang duyệt ra màn hình console.

Trong C, sử dụng prinft(), truyền vào %d khi bạn muốn xuất ra màn hình các số nguyên.

int A[] = { 1, 2, 3, 4, 5 };
int n = sizeof(A) / sizeof(A[0]); // Số lượng phần tử của mảng

for (int i = 0; i < n; i++)
  printf("%4d", A[i]); // Xuất mảng với khoảng cách giữa các
                // phần tử là 4 khoảng trắng

Trong C++, sử dụng cout, không cần truyền vào %d, cout sẽ tự động nhận dạng kiểu dữ liệu và xuất ra cho phù hợp.

int A[] = { 1, 2, 3, 4, 5 };
int n = sizeof(A) / sizeof(A[0]); // Số lượng phần tử của mảng

for (int i = 0; i < n; i++)
  cout << A[i] << "  ";

Còn nếu bạn thích sử dụng vòng lặp while để xuất mảng ra màn hình thì cú pháp như sau,

int A[] = { 1, 2, 3, 4, 5 };
int n = sizeof(A) / sizeof(A[0]); // Số lượng phần tử của mảng

int i = 0;
while (i < n) {
  printf("%4d", A[i]); // C
  //cout << A[i] << "  "; // C++
  i++;
}
đã bổ sung 5.2 năm trước bởi
Avatar: trungkfc02 trungkfc02570
thêm bình luận...
0
Cộng đồng đã đăng:

Chúng ta sử dụng lệnh cout kết hợp vòng lặp for để xuất mảng các số nguyên trong C++. Link tham khảo:

 1. Nhập xuất mảng trong C++

 2. For trong C++ và vòng lặp với số lần cụ thể

thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)