0
Làm sao để ghi dấu giá trị tuyệt đối trên Google?
0
Cộng đồng đã đăng:

Điện thoại hoặc laptop đều có dấu | trên bàn phím, bạn có thể sử dụng nó để ghi giá trị tuyệt đối trên các công cụ soạn thảo văn bản như Microsoft Word, nhưng nếu ghi trên Google bạn nên sử dụng từ khóa abs() sẽ chính xác hơn.

Ví dụ, giá trị tuyệt đối của $2x + 3$ có thể ghi như sau:

  • | 2x + 3 |

Hoặc:

  • abs(2x + 3)
Hữu T 11.03.2019
thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)