1
Sec và csc trong toán học là gì?
0
Cộng đồng đã đăng:

thêm bình luận...
2
TruongMJ150 đã đăng:

Chúng cũng tương tự như các hàm lượng giác cơ bản như $\sin$ (sine), $\cos$ (cosine), $\tan$ (tangent) và $\cot$ (cotangent). Thường thì chúng ta chỉ học 4 hàm lượng giác cơ bản này mà bỏ quên hai hàm $\sec$ (secant) và $\csc$ (cosecant) nữa.

Các hàm lượng giác cơ bản trong trong tam giác vuông

Trong mối quan hệ giữa góc và cạnh trong tam giác vuông chúng ta có:

$$\sin(\theta) = \frac{\text{đối}}{\text{huyền}} \hspace{1cm} \cos(x) = \frac{\text{kề}}{\text{huyền}} \hspace{1cm} \tan(x) = \frac{\text{đối}}{\text{kề}} \hspace{1cm} \cot(x) = \frac{\text{kề}}{\text{đối}}$$

Đối với hàm lượng giác $\sec$ và $\csc$ thì,

$$\sec(\theta) = \frac{\text{huyền}}{\text{kề}} \hspace{1cm} \csc(\theta) = \frac{\text{huyền}}{\text{đối}}$$

Dựa vào tính chất trên chúng ta có thể suy ra mối quan hệ giữa các góc lượng giác, ví dụ như:

$$\tan(\theta) = \frac{1}{\cot(\theta)}$$ $$\sec(\theta) = \frac{1}{\cos(\theta)}$$ $$\csc(\theta) = \frac{1}{\sin(\theta)}$$

đã bổ sung 5.5 năm trước bởi
TruongMJ150
thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)