1
Hướng dẫn chi tiết soạn thảo công thức toán học trên Website
3
Mr. Carrot ♦♦ 40 đã đăng:

1. Khởi động


Để công thức toán học hiển thị được trên BanhoiTuidap.com hoặc bất cứ trang web nào có hỗ trợ hiển thị công thức toán trên trình duyệt, các bạn phải đặt công thức bạn cần ghi vào giữa hai dấu, các bạn có hai lựa chọn:

 • (1) $...công thức bạn cần ghi...$
 • (2) $$...công thức bạn cần ghi...$$

Ví dụ: Bạn muốn ghi công thức của phương trình bậc 2 với điều kiện $ a \neq 0 $

Bạn có thể ghi như sau:

$$ ax^2 + bx + c = 0, a \neq 0 $$

Trong đó, dấu ^ sẽ là dấu mũ, \neq tức là not equal, khi đó công thức sẽ được hiển thị trên BanhoiTuidap.com là:

$$ ax^2 + bx + c = 0, a \neq 0 $$

Bạn chọn cách ghi (1) khi bạn muốn công thức toán cùng nằm trên cùng một dòng với câu, bạn chọn cách ghi (2) khi bạn muốn ghi công thức ở một dòng mới, với ví dụ ở trên mình ghi trong dấu $$...$$, thì công thức trên sẽ nằm ở dòng mới và ở giữa.

2. Nguyên tắc chung


Nguyên tắc chung khi các bạn viết ký tự LaTex là: \ + tên biểu thức + (...) hoặc {...} + tham số của biểu thức. Lưu ý là tham số của biểu thức phải nằm bên trong dấu ngoặc nhé.

 • Sử dụng dấu (...) khi tham số của biểu thức đơn giản, chỉ gồm 1 ký tự.
 • Sử dụng dấu {...} khi tham số của biểu thức phức tạp, gồm nhiều ký tự trở lên.

Ví dụ: Bạn muốn ghi căn bậc hai của một số x?

Bạn có thể ghi như sau:

$$ \sqrt(x) $$

Và kết quả hiển thị sẽ là:

$$ \sqrt(x) $$

Ví dụ: Nhưng nếu bạn muốn ghi căn bậc hai của một biểu thức chứa x thì sao?

Bạn có thể ghi như sau:

$$ \sqrt{2x^2 + 3x - 6}$$

Và kết quả hiển thị sẽ là:

$$\sqrt{2x^2 + 3x - 6}$$

Gợi ý: Chúng ta nên dùng dấu ngoặc {...} cho tất cả các trường hợp nhé. Vì dấu ngoặc này sẽ bao quát hơn ngay cả khi bạn sử dụng một số hay một biểu thức.

3. Một số ký hiệu toán học cơ bản


Ngoài những phép tính cơ bản trong toán học như: +, -, *, /, ngoặc mở (, ngoặc đóng ), ngoặc vuông mở [, ngoặc vuông đóng ] bạn có thể ghi trực tiếp từ bàn phím còn có một số ký hiệu khác mà bạn phải dùng các ký tự bình thường để biễu diễn gọi là ký tự LaTex.

Dưới đây là một vài ký hiệu thường hay dùng mà bạn có thể tra cứu, ngoài ra nếu bạn muốn ghi công thức phức tạp hơn, hãy tìm thêm một số ký hiệu tương tự hoặc để lại lời nhắn bên dưới các thành viên sẽ giúp bạn.

1. Chữ cái Hy Lạp

Các chữ cái Hy Lạp thường dùng trong công thức như:

 • \alpha: $ \alpha $
 • \beta: $ \beta $
 • \theta : $ \theta $
 • \gamma: $ \gamma $
 • \pi: $ \pi $
 • \phi: $ \phi $
 • \mu:$ \mu $

Ngoài ra còn rất nhiều ký tự khác các bạn có thể tự tham khảo thêm.

2. Các hàm toán học

Các hàm toán học bao gồm các hàm như sin, cos, tan, ... như:

 • \sin: $ \sin $
 • \cos: $ \cos $
 • \sin: $ \tan $
 • \log: $ \log $
 • \lim: $ \lim $

Đa số các hàm này đều dễ ghi vì tên hàm thường là tên trong ký tự LaTex luôn.

Ví dụ: bạn muốn ghi công thức tính $ \cos(2 \theta)$?

Bạn có thể ghi như sau:

$$ \cos(2 \theta) = 2\cos^2( \theta) - 1 $$

Và kết quả hiển thị là:

$$ \cos(2 \theta) = 2\cos^2( \theta) - 1 $$

3. Cách viết chữ số mũ và chữ số dưới

Để viết chữ số mũ bạn chỉ cần thêm dấu ^ sau một ký tự nào đó là được. Ví dụ $ a^2 $ sẽ là $a^2$. Đối với chữ số mũ phức tạp, mũ là một hàm số thì bạn cần thêm dấu {...} sau dấu mũ nữa.

Ví dụ: Bạn cần ghi công thức $ 2^{n^2 - 2n + 1}$?

Bạn có thể ghi như sau:

$$ 2^{n^2 - 2n + 1} $$

Khi đó kết quả hiển thị sẽ là:

$$ 2^{n^2 - 2n + 1} $$

Để ghi chữ số dưới, bạn làm tương tự như ghi chỉ số mũ nhưng thay dấu ^ bằng dấu _ là được.

Ví dụ: $ 2_k $ sẽ là $2_k$, $ 2_{k + 1} $ sẽ là $2_{k+1}$.

Nếu bạn muốn viết cả hai, đơn giản bạn chỉ cần viết chỉ số trên xong tới chỉ số dưới hoặc ngược lại nếu bạn muốn.

Ví dụ: $ 2^n_{n+1} $ sẽ hiển thị là: $ 2^n_{k+1} $

4. Cách viết phân số

Bạn có thể viết phân số theo cách đơn giản nhất là dùng dấu /. Ví dụ $ a/2 $ sẽ là $ a/2 $.

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng từ \frac{...}{...} nghĩa là fraction để biểu diễn những phân số phức tạp.

Ví dụ: Bạn muốn biểu diễn công thức tính tổ hợp $ C^n_k $?

Bạn có thể ghi như sau:

$$ C^n_k = \frac{n!}{k!(n-k)!} $$

Kết quả hiển thị sẽ là:

$$ C^n_k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

5. Cách viết số có dấu căn

Để viết số có dấu căn bạn chỉ cần dùng từ khóa \sqrt{...}

Ví dụ: Bạn cần ghi căn của một biểu thức phân số?

Bạn có thể ghi như sau:

$$ \sqrt{ (\frac{ x^2 + 2x }{ x^3 - 6 }) } $$

Kết quả hiển thị sẽ là:

$$ \sqrt{ (\frac{ x^2 + 2x}{ x^3 - 6 }) } $$

6. Cách viết các ký hiệu tổng, tích

Để viết ký hiệu tổng hoặc tích bạn sử dụng từ khóa \sum{} hoặc \prod

Ví dụ: một công thức về tính tổng

Bạn có thể ghi như sau:

$$ \sum_{i = 0}^{n} 2x_i + 1 $$

Kết quả hiển thị sẽ là: $$ \sum_{i = 0}^{n} 2x_i + 1 $$

Tương tự như tính tổng, với phép tích chúng ta chỉ cần thay \sum bằng \prod.

7. Cách ghi ma trận

Muốn ghi được ma trận chúng ta sẽ bắt đầu bằng từ khóa \begin{matrix}...\end{matrix}.

Ví dụ: Bạn muốn ghi một ma trận có 9 phần tử bao gồm 3 dòng 3 cột?

Bạn có thể ghi như sau:

$$
   \begin{matrix}
     1 & 2 & 3 \\\\
     4 & 5 & 6 \\\\
     7 & 8 & 9
   \end{matrix}
$$

Trong đó, dấu & dùng để ngăn cách giữa các phần tử, dấu \\\\ dùng để xuống dòng. Và kết quả hiển thị sẽ là:

$$ \begin{matrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{matrix} $$

8. Cách sử dụng dấu ngoặc đóng ngoặc mở cho phù hợp

Bạn thấy ở mục 5 về viết số có căn, khi hiển thị kết quả lên màn hình, hai dấu ngoặc mở và đóng rất nhỏ không bao quát hết biểu thức có phải không? Để có thể tự động bao quát hết biểu thức, chúng ta phải thêm từ khóa \left(...\right) là xong. Giờ thì thử ghi lại công thức ở mục 5 nhé.

$$ \sqrt{  \left(  \frac{x^2 + 2x}{x^3 - 6}  \right)  }$$

Mình cố tình tách ra từng cụm cho các bạn dễ nhìn, bạn có thể viết liền hoặc tách ra tùy ý. Và kết quả hiển thị sẽ là:

$$ \sqrt{ \left( \frac{x^2 + 2x}{x^3 - 6} \right) }$$

Bạn cũng có thể sử dụng tương tự cho các dấu ngoặc [], ||, ..v.v nhé.

4. Hoàn thành


Còn rất nhiều ký hiệu toán học khác mình không thể liệt kê hết ở đây, bạn có thể tham khảo trên Google hoặc một số trang Wiki dưới đây nhé:

Wiki LaTex Math Symbol

Wiki LaTex Tiếng Việt

$$ \sqrt{2x^2 + 3x - 6}$$

user2616 29.09.2018

$$ \sqrt{P^2+P^2}$$

user2616 30.09.2018

$$ ax^2 + bx + c = 0, a \neq 0 $$

Cộng đồng 16.06.2021

$$ \begin{matrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{matrix} $$

Cộng đồng 04.11.2022

$$ \begin{matrix} 2 & 1 \\ 6 & 3 \end{matrix} $$

Cộng đồng 04.11.2022

Thay vì việc chỉ sử dụng lớp ScaledDotProduct Attention bình thường đối với d m o d e l , trong bài báo có nói đến việc sử dụng một cơ chế là “Multihead Attention”. Người ta sẽ sử dụng n h e a d

s

8 đại diện cho 8 cục ScaledDotProduct Attention sau đó nối (Concatenate) chúng lại và nhân với một lớp W o để ra được vector đầu ra mà không thay đổi số chiều. Công thức MultiheadAttention được miêu tả như sau : M u l t i h e a d A t t Q , K ,

V

C o n c a t ( h e a d 1 , h e a d 2 , … , h e a d n n h e a d s ) ∗ W o

Trong đó thì : h e a d

i

A t t e n t i o n ( Q W Q i , K W K i , V W V i )

với W Q i ∈ R d m o d e l ∗ d k , W K i ∈ R d m o d e l ∗ d k , W V i ∈ R d m o d e l ∗ d v , W O i ∈ R h d v ∗ d m o d e l .

Trong bài báo cũng chọn d

k

d

v

d m o d e l /

h

64 (chú ý h ở đây là n h e a d s ). 3 hình bên dưới sẽ miêu tả từng bước đã được đề cập vừa xong.

Cộng đồng 10.04.2023
thêm bình luận...
0
Cộng đồng đã đăng:

$$ \sum_{i = 0}^{n} 2x_i + 1 $$

X(f) = integral[-inf, inf, p(t) x(t) exp(-2 pi j f t) dt]

Cộng đồng 17.11.2022
thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)