Tính đạo hàm của...

Ví dụ...
$e^x \cos(x)$ $\tan(e^x)$ $\log(\sin^2(x) + \cos(x))$ $\text{atan}(x)$ $\sin(x + 2)$ $\frac{x+2}{x-1}$ $-\frac{1}{x}$ $10x$ $\sqrt{x^2 + 1}$ $\ln(\tan(x))$ $\frac{2x^2 - 3x}{\sin(x) -1}$ $x^{-\frac{1}{2}} + 5x^2$ $\sqrt[5]{2x^3}$ $\sqrt{\sin(x + \pi) - \cos(x)}$

Kết quả phép tính đạo hàm

Các bước tính đạo hàm

Đồ thị mô tả hàm số và đạo hàm

...

Nhận dạng hàm số đã nhập

Một số ký hiệu toán học

frac: phân số $\left( \frac{\Box}{\Box} \right)$

sqrt: căn thức $\left( \sqrt{\Box} \right)$

nthroot: căn thức bậc n $\left( \sqrt[\Box]{\Box} \right)$

^: lũy thừa $\left( \Box^\Box \right)$

pi: số $\pi$

infty: số $\infty$

Hàm lượng giác

sin: hàm sin asin: hàm arcsin

cos: hàm cos acos: hàm arccos

tan: hàm tan atan: hàm arctan

cot: hàm cot acot: hàm arccot

sec: hàm sec asec: hàm arcsec

csc: hàm csc acsc: hàm arccsc

sinh: hàm sinh asinh: hàm arcsinh

cosh: hàm cosh acosh: hàm arccosh

tanh: hàm tanh atanh: hàm arctanh

coth: hàm coth acoth: hàm arccoth

sech: hàm sech asech: hàm arcsech

csch: hàm csch acsch: hàm arccsch

Chia sẻ trải nghiệm của bạn

Hello! Nếu công cụ này hữu ích đối với bạn, hãy chia sẻ nó cho mọi người nhé.
Tham gia BanhoiTuidap.com