Thành viên: Ðức Bình

Danh tiếng:
20
Trạng thái:
Thành viên mới
Địa chỉ:
Giới thiệu bản thân

Bài viết của Ðức Bình

←trang trước] [trang sau→
C: Hàm bool trong C/C++ là gì?
Trong C/C++, `bool` là kiểu dữ liệu chỉ có hai giá trị `true` (đúng) và `false` (sai), được dùng 1 bytes để biểu diễn. `true` và `false` chỉ là cái tên định danh, giá trị thật sự của `true` là `1`, còn `false` là `0` được định nghĩa trong thư viện chuẩn ``. #include void main() {
Đảo ngược mảng các chữ số trong C/C++?
Chỉ một dòng mã nguồn bạn có thể giải quyết được bài toán này, #include using namespace std; int main(){ const int n = 5; int A[n] = {1, 2, 3, 4, 5}; reverse(begin(A), end(A)); for(int i=0; i
Xóa nội dung cũ của file trước khi ghi xuống nội dung mới trong C?
Chào các bạn, mình gặp vấn đề thế này, trong chương trình của mình có rất nhiều câu lệnh ghi nội dung xuống file nằm rải rác ở các hàm khác nhau. FILE *f = fopen(fileName, "w"); // write - ghi đè FILE *f = fopen(fileName, "a"); // append - thêm vào Khi đó nếu mình chọn cách ghi file là ghi

Thành tựu đạt được mới nhất của Ðức Bình

Chưa có kết quả cho trang này.