Thành viên: xuans2huy

Trạng thái:
Thành viên chính thức
Địa chỉ:
Giới thiệu bản thân

Welcome to my wall ^^!

I love Programming, Linux OS and reading awesome books, too. Hope learn new things from you guys..

Correct me if I'm wrong ^^!

Bài viết của xuans2huy

C: Sự khác nhau giữa kiểu dữ liệu float và double trong C/C++ là gì?
`float` với `double` là hai kiểu dữ liệu hoàn toàn khác nhau, sự khác nhau ở đây chính là **số bits** được dùng để biểu diễn và **miền giá trị** của chúng. **float** Số bits biểu diễn: 32 Miền giá trị: 1.17549e-38 ~ 3.40282e+38 **double** Số bits biểu diễn: 64 bits Miền giá trị: 2.22507e-308 ~
C: Chương trình tính hóa đơn và xuất kết quả ra màn hình Console trong C#?
namespace MoneyCalculator { class Program { static void Main(string[] args) { double VAT = 0.1; // Mặc định thuế VAT là 10% Console.WriteLine("====< CHUONG TRINH TINH HOA DON >===="); Console.WriteLine("Nhap vao ten h
C: Làm thế nào để xem kết quả của C/C++ Preprocessor từ Visual Studio?
`cl.exe` (compiler.exe) là công cụ giúp biên dịch trực tiếp mã nguồn C/C++ từ giao diện dòng lệnh mà khi bạn cài đặt Visual Studio thì công cụ này cũng được tích hợp theo, bạn có thể tìm thấy file chương trình `cl.exe` trong thư mục **C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 11.0\VC\bin**, lưu
C: Làm thế nào để nhập xuất mảng sử dụng đệ quy trong C/C++?
Hàm nhập mảng sử dụng kỹ thuật đệ quy, void nhapMang(int A[], int n, int i = 0){ // Điều kiện dừng if(i == n) // Dừng đệ quy khi chỉ số i = n (n: số lượng phần tử của mảng) return; // Nhập mảng printf("Nhap phan tu thu A[%d] = ", i); scanf("%d", &A[i
C: Hàm strlen trong C hoạt động như thế nào?
Trước tiên, bạn nên biết chuỗi trong C chuẩn được định nghĩa và lưu trữ như thế nào: > A **string** is defined as a contiguous sequence of characters terminated by the first null character. > *--- ISO Standard ---* Tạm dịch chuỗi là dãy liên tiếp những ký tự mà kết thúc bằng ký tự `null`, k
C: Sự khác nhau giữa bộ nhớ Heap và bộ nhớ Stack trong lập trình là gì?
Bộ nhớ Heap và bộ nhớ Stack bản chất đều cùng là vùng nhớ được tạo ra và lưu trữ trong RAM khi chương trình được thực thi. Sự khác biệt cơ bản nhất giữa hai loại bộ nhớ này đó là bộ nhớ Stack được dùng để lưu trữ các biến cục bộ trong hàm, tham số truyền vào hàm, địa chỉ trả về của hàm trong khi bộ
C: Ba vấn đề con trỏ trong lập trình hướng đối tượng C++ là gì?
Khi lập trình với ngôn ngữ C++, bất cứ khi nào bạn xây dựng một lớp mà trong đó, có một hoặc nhiều [thuộc tính][1] sử dụng **biến con trỏ**, bạn sẽ phải đối mặt với một vấn đề gọi là **ba vấn đề con trỏ** (thuật ngữ tiếng Anh gọi là `Rule Of Three`). Mình nghĩ sử dụng một ví dụ để bắt đầu sẽ dễ hìn
C: Một số phần mềm (IDE) tốt nhất dùng để lập trình C/C++ là gì?
Nếu bạn sử dụng hệ điều hành `Ubuntu`, bạn nên sử dụng một số IDE sau để lập trình C/C++: - [Visual Studio Code][1]: (khuyên dùng) Tải file package `.deb` từ [trang chủ][2] về sử dụng câu lệnh `sudo dpkg - i ten-tap-tin.deb` để cài đặt là xong. Ví dụ `sudo dpkg -i code_1.25.1-1531323788_amd64.de
C: Tại sao máy tính chỉ có thể đọc hiểu và làm việc trực tiếp được với các giá trị
Bạn nghĩ thế nào là máy tính có thể đọc hiểu? Máy tính chỉ là phần cứng, máy tính không có bộ não phức tạp như con người vì vậy không thể nói máy tính có thể đọc hiểu được, thứ thật sự làm việc trực tiếp với các giá trị 0 và 1 chính là phần mềm được cài đặt trong máy tính ví dụ như hệ điều hành Wind
C: Mục đích của #include conio.h trong C/C++ là gì?
Thư viện `conio.h` được viết tắt của từ `Console Input/Output.header` là thư viện được sử dụng trong trình biên dịch của các hệ điều hành cũ [MS-DOS][1] những năm 1980s với giao diện dòng lệnh. Lưu ý rằng thư viện `conio.h` không nằm danh sách các [thư viện chuẩn của C][2] và chỉ hỗ trợ trên nền tản