Thành viên: Ashimoto

Trạng thái:
Thành viên mới
Địa chỉ:
Giới thiệu bản thân

Bài viết của Ashimoto

←trang trước] [trang sau→
Chúng ta điều khiển sự suy nghĩ hay sự suy nghĩ điều khiển chúng ta?
Có bạn nào đã tìm hiểu hay đọc nghiên cứu nào thú vị về vấn đề này không? ![Tâm trí và bộ não con người][1] [1]: https://i.imgur.com/5BhI12w.jpg