Thành viên: Việt Cuponi

Trạng thái:
Thành viên chính thức
Địa chỉ:
Giới thiệu bản thân

Bài viết của Việt Cuponi

←trang trước] [trang sau→
C: Làm thế nào để đọc file chứa dữ liệu là mảng 2 chiều các số nguyên trong C?
Ý tưởng là khởi tạo một con trỏ file, dùng nó để đọc dòng đầu tiên, bạn sẽ lưu được số lượng phần tử của mảng vào một biến `n` nào đó. Sau đó tạo vòng lặp `for` với điều kiện dừng là `n`, sử dụng vòng lặp `for` này để tiếp tục đọc các giá trị còn lại từ file và lưu chúng vào mảng là xong. #incl
Làm thế nào để đếm số dòng dữ liệu của file trong C?
Ví dụ một file có nội dung: Chinese Vietnamese Japanese Thì hàm sẽ trả về giá trị `3` tức là có 3 dòng trong file, ai có cách gì không?
_CRT_SECURE_NO_WARNINGS trong Visual Studio C/C++ là gì? Nó có quan trọng không?
Cho mình hỏi mục đích của _CRT_SECURE_NO_WARNINGS trong Visual Studio là gì? Trong các phiên bản VS 2012 trở về trước, nó chỉ cảnh báo rằng không nên sử dụng hàm scanf, fscanf, ...v.v nhưng trong VS 2017 thì lại báo lỗi luôn và không thể thực thi chương trình. > 'fscanf': This function or variab
Nhập mảng không biết trước số lượng phần tử trong C/C++?
Làm thế nào để cài đặt Code::Blocks IDE trên Ubuntu?
Phát sinh ngẫu nhiên mảng n phần tử số nguyên trong khoảng k cho trước trong C?
Mình cần phát sinh ngẫu nhiên một mảng chứa `n` phần tử, các phần tử nằm trong khoảng từ `0` đến một số `k` cho trước thì làm sao ạ?
Làm thế nào để cài Atom IDE trên Ubuntu sử dụng Command Line?
Làm sao để xuất giá trị số thực double ra màn hình Console trong C?
Phím tắt chú thích mã nguồn C/C++ trong Visual Studio là gì?
Sự khác nhau giữa kiểu dữ liệu float và double trong C/C++ là gì?
Mình thử chia một phép tính sử dụng hai kiểu dữ liệu `float` và `double` như sau: float a = 8.0 / 3.0; double b = 8.0 / 3.0; cout << a << endl; // = 2.66667 cout << b << endl; // = 2.66667 Kết quả trả về là như nhau, vậy có sự khác nhau gì giữa `float` hoặc