Thành viên: Member4472

Trạng thái:
Thành viên mới
Địa chỉ:
Giới thiệu bản thân

Bài viết của Member4472

←trang trước] [trang sau→
C: Làm thế nào để đếm số dòng dữ liệu của file trong C?
Bạn có thể sử dụng hàm **fgets** để đếm từng dòng của file, sử dụng vòng lặp **while** lấy giá trị trả về của hàm **fgets** làm điều kiện dừng, đếm đến khi nào gặp dòng cuối cùng của file, hàm **fgets** trả về giá trị **NULL**, vòng lặp sẽ kết thúc, lúc đó bạn sẽ lấy được tổng số dòng sau một hồi tă
Trả về danh sách các phần tử có chỉ số mảng là số chẵn/lẻ trong Python?
Mình có một mảng các phần tử như bên dưới: ARR = ['A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F'] Cho mình hỏi làm thế nào để chỉ trả các giá trị trong mảng mà có chỉ số mảng là số chẵn: ['A', 'C', 'E'] Hoặc chỉ số mảng là số lẻ: ['B', 'D', 'F'] Help me...
Python - Kiểm tra nếu key có tồn tại trong dict hay không?
Giả sử mình có một dict Python như bên dưới: dict = {'a': 1, 'b': 2, 'c': 3} Mình muốn kiểm tra xem một khóa nào đó có tồn tại trong dict hay chưa? Nếu có, mình sẽ lấy giá trị của khóa ra, còn nếu chưa, thông báo khóa không tồn tại, cảm ơn mọi sự giúp đỡ ạ?