Thành viên: huythong

Trạng thái:
Thành viên mới
Địa chỉ:
Giới thiệu bản thân

Bài viết của huythong

←trang trước] [trang sau→
C: Rò rỉ bộ nhớ trong lập trình là gì?
Trường hợp các đối tượng, biến, hàm, ..v.v. **được khởi tạo trong chương trình mà không được sử dụng** cũng được xem là rò rỉ bộ nhớ bởi vì nó cũng gây lãng phí tài nguyên của máy tính. Trường hợp này xảy ra rất phổ biến đặc biệt đối với các bạn mới lập trình, thường hay viết thêm mã nguồn để kiểm
C: Sự khác nhau giữa biến toàn cục và biến cục bộ trong C/C++ là gì?
Trong C/C++, biến toàn cục là biến được khai báo ngoài phạm vi hàm và được dùng chung cho tất cả các hàm bao gồm hàm `main`, biến cục bộ là biến được sử dụng trong phạm vi hàm. Sự khác nhau cơ bản giữa hai biến này đó là: > Biến cục bộ - Được khai báo trong phạm vi một hàm. - Giá trị của biế