Thành viên: MOP-Kids

Danh tiếng:
0
Trạng thái:
Thành viên mới
Địa chỉ:
Giới thiệu bản thân

Bài viết của MOP-Kids

←trang trước] [trang sau→
C: Cin và cout trong C++ là lệnh gì?
Trong C++, `cin` và `cout` đơn giản là 2 câu lệnh nhập xuất khi bạn lập trình trên màn hình console. `cin` dùng để đọc dữ liệu từ màn hình console trong khi `cout` dùng để xuất dữ liệu ra màn hình console. int n; cin >> n; // đọc dữ liệu từ màn hình vào số nguyên n cout <<
C: Inf và NaN trong Python là gì?
`Inf` viết tắt của từ `Infinity`, là số dương vô cùng. `Nan`viết tắt của từ `Not a Number`, với ý nghĩa `không phải là số`. Dựa vào hai tính chất của số dương vô cùng trong toán và một số nếu được xác định không phải là số thì bạn có thể dễ dàng biết tại sao kết quả là `True`, `False`, `inf` hoặc

Thành tựu đạt được mới nhất của MOP-Kids

Chưa có kết quả cho trang này.